ಪೈಚಾರ್: ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೈಚಾರಿನ ಜನೆತೆಯ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಫೈ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ & ಕೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಜುಲೈ 01 ರಂದು ಶುಭಾರಂಭಗೂಂಡಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *